Admission

Priėmimas į pradines klases (1 – 4 klasės)

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privačią mokyklą – Klaipėdos licėjų.

Priėmimas vyksta visus metus, kol klasė visiškai užpildoma. 20 vaikų – maksimalus mokinių skaičius klasėje. Jei klasėje mokosi daugiau nei 18 mokinių, klasei skiriamas mokytojo padėjėjas.

Registracija į pirmą klasę prasideda nuo tų kalendorinių metų, kada vaikas pradės lankyti mokyklą, t.y. sausio pirmą darbo dieną.

Kviečiame susisiekti su Klaipėdos licėjaus administracija ir susitarti dėl individualaus susitikimo su direktorės pavaduotoja ugdymui Elena Burbienė, tel. nr. 8 611 45707, elena.b@klaipedoslicejus.lt

2021/2022 mokslo metais kviečiame mokinius į pradines klases.

 • Į pirmą klasę - vaikus, gimusius 2014 metais.
 • Į antrą - vaikus, gimusius 2013 metais.
 • Į trečią klasę - vaikus, gimusius 2012 metais
 • Į ketvirtą klasę - vaikus, gimusius 2011 metais.

2021/2022 metais kviečiame mokinius į šias dvikalbio ugdymo pradines klases.

 • Į pirmą dvikalbio (lietuvių-anglų k.) ugdymo klasę - vaikus, gimusius 2014 metais.
 • Į pirmą dvikalbio (rusų-anglų k.) ugdymo klasę - vaikus, gimusius 2014 metais.
 • Į antrą dvikalbio (lietuvių-anglų k.) ugdymo klasę - vaikus, gimusius 2013 metais.
 • Į antrą dvikalbio (rusų -anglų k.) ugdymo klasę - vaikus, gimusius 2013 metais.

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • žinių, gebėjimų ir suvokimo testas;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikui;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas (pildoma popierinė forma Klaipėdos licėjuje);
 • sutarties pasirašymas.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • Priimant naują mokinį kasmetinė profilaktinė sveikatos pažyma matoma elektroninėje Vaiko sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje  (popierinės sveikatos pažymos nebegalioja, jų pristatyti į ugdymo įstaigą nereikia).
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.

Į ugdymo kainą įskaičiuota:

 • vaiko užimtumas ir ugdymas visą dieną (nuo 7.30 val. iki 17.30 val.);
 • pamokos pagal pradinio ugdymo programą;
 • papildomos pamokos: anglų k., šachmatų, teatro, šokio, inžinerijos, matematinės logikos, informatikos, antros užsienio kalbos (papildomos pamokos pagal poreikį gali būti keičiamos kitomis);
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualią programą;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • namų darbų ruoša;
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį;
 • logopedo užsiėmimai (10 užs. vienam mokiniui per metus);
 • psichologo konsultacijos (10 užs. vienam vaikui per metus);
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

Pradinio ugdymo kaina 2021-2022 m. m.

 • 4700 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 4500 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Pradinio ugdymo pagal dvikalbio (lietuvių- anglų k.) mokymo programą kaina 2021-2022 m.m.

 • 5300 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 5100 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Pradinio ugdymo pagal dvikalbio (rusų- anglų k.) mokymo programą kaina 2021-2022 m.m.

 • 5400 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 5200 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Kiti mokesčiai

 • Įstojus į Klaipėdos licėjų mokamas vienkartinis stojamasis mokestis. Pirmokams, parengiamąją klasę baigusiems „Mažajame Klaipėdos licėjuje“, stojamasis mokestis – 450 eurų. Mokiniams, atvykusiems mokytis į Klaipėdos licėjų iš kitų ugdymo įstaigų - 900 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Maitinimas (jei užsakoma).
 • Vaiko priežiūra nuo 17.30 val. iki 18.30 val. (mėnesio kaina 30 Eur)
 • Individualios ugdymo(si) priemonės (sąrašas pateikiamas prieš naujus mokslo metus): skirta užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, apranga kūno kultūros ir choreografijos pamokoms ir kt.
 • Teminės išvykos (transportas, įėjimo bilietai)
 • Papildomi logopedo ir psichologo užsiėmimai esant poreikiui
 • Masažai (pageidaujantiems)
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokestis
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokestis

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir/ar daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida mokesčiui už mokslą netaikoma.
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių. Mokesčio už mokslą sumažinimą svarsto speciali Licėjaus komisija.