sfdgsdf
Klaipėdos licėjus

About us

Exclusivity

Education from kindergartener to graduate

Mokymasis mokykloje nuo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo iki brandos egzaminų pedagogams leidžia geriau pažinti vaiką, kaip besimokantįjį, ir kasmet vis tiksliau atliepti jo ugdymo(si) poreikius bei sudaryti palankesnes sąlygas jo asmenybės raidai. Todėl ne vaikui reikia prisitaikyti prie mokykloje taikomos ugdymo sistemos, bet ugdymo sistema kasmet vis labiau prisitaiko prie  besikeičiančio vaiko poreikių.

Variety of curricula

Mokykloje yra realizuojamos visos valstybinės ir tarptautinė bakalaureato diplomo programa (anglų kalba). Organizuojamas mokymas ir dvikalbio ugdymo klasėse (lietuvių- anglų kalbomis). Taip pat pagal mokinių gebėjimus ir interesų kryptį mokiniai gali pasirinkti licėjaus parengtas papildomas mokslo krypties programas: biomedicinos, inžinerijos, visuomenės mokslų ir menų. Visose ugdymo pakopose realizuojama socialinio emocinio ugdymo programa „LIONS QUEST“.

Individual teaching (learning) support system

Dažnai besimokančiajam iškyla įvairių mokymo(si) sunkumų, todėl labai svarbu juos ne tik laiku pastebėti, bet ir padėti mokiniui įveikti problemas. Mokykloje veikia efektyvi tokios pagalbos mokiniui sistema. Jos veiklą koordinuoja skyrių, programų vadovai, padedami klasės vadovų, mokytojų dalykininkų ir ugdymo profesionalų. Ši pagalbos mokiniui sistema padeda mokiniui siekti individualios mokymo(si) pažangos.

Child-centred teaching (learning) for success

Ugdymo(si) procesas mokykloje yra organizuojamas taip, kad kiekvienas mokinys  galėtų patirti sėkmę. Mokymo turinį pritaikome ir metodus parenkame stengdamiesi atliepti kiekvieno mokinio gebėjimus ir asmenybės brandą, kad gebantys daugiau galėtų mokytis peržengdami bendrosios mokymo programos ribas, o patiriantys mokymosi sunkumų per atitinkamai pritaikytą mokymo turinį ir parinktus metodus galėtų mokytis savo tempu ir siekti bendrųjų programų pagrindinio lygmens. Skatiname kiekvieną mokinį kuo anksčiau tapti lyderiu tam tikroje mokslo, meno, technologijų srityje ar socialinėje veikloje ir nuolat siekti savo maksimalaus rezultato. Toks mokymas(is) užtikrina vaiko sėkmę, gerą psichologinę savijautą ir stiprina jo pasitikėjimą savimi.

Centre for the development of talented and gifted children

Mokykloje anksti stengiamasi pastebėti gabius ir talentingus vaikus bei skirti jų ugdymui(si) tinkamą dėmesį.

 Gabių ir talentingų vaikų ugdymo centre ugdomas gebėjimas formuluoti sokratiškus klausimus, organizuoti diskusijas ir vadovauti joms, mokomasi oratorystės meno paslapčių, plėtojamos asmeninės lyderio savybės.

 Atskirų mokomųjų dalykų gilinimas, darbas pagal individualias programas, kryptinga mokslinė tiriamoji veikla, užsiėmimai laboratorijose su mokytojais profesionalais padeda tokiems mokiniams siekti aukštų akademinių rezultatų ir skinti pergales šalies bei tarptautinėse olimpiadose, konkursuose.

Modern, innovative educational process

Šiandien, kai mokymas(is) nuotoliniu būdu, yra būtinybė, ugdymo(si) proceso šiuolaikiškumą lemia mokymo(si) dalykų integracija, moderni mokymo(si) aplinka, užsiėmimai įvairiose netradicinėse erdvėse ir tinkamai parinkti inovatyvūs mokymo metodai. Dalykų integracija realizuojama vykdant ilgalaikes projektines veiklas skirtingose ugdymo pakopose bei gimnazistams privalomą mokslinę tiriamąją veiklą.  Šios veiklos, įprastai vykdomos netradicinėse mokymo(si) aplinkose, skatina mokytojus išbandyti ir šiuolaikiškus ugdymo metodus, kurie  sėkmingai taikomi dalykų pamokose.

Developing critical and creative thinking

Ugdydami kūrybišką mąstymą, siekiame sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio saviraiškai plėtoti, atskleisti jo asmeninių savybių kompleksą: išradingumą, originalumą, produktyvų mąstymą, kūrybinę vaizduotę. Kartu mokome tikslingai pritaikyti turimą informaciją, nuolat skatiname mokinius veikti, iškilusias problemas spręsti ieškant edukacinių inovacijų. Kūrybinio mąstymo ugdymas susijęs su iniciatyvumu ir verslumo mąstymo ugdymu, kuris reiškia gebėjimą idėjas paversti praktiniais veiksmais, kūrybingumą, novatoriškumą, pasirengimą rizikuoti, planuoti ir valdyti projektus siekiant iškeltų tikslų.

Developing divergent thinking

Divergentinis mąstymas – vienas svarbiausių kūrybiško mąstymo gebėjimų. Taip mąstydamas  (dešiniuoju smegenų pusrutuliu) žmogus kuria naujus derinius, o ne renkasi tai, kas jau sukurta. Divergentinio mąstymo būdas yra naudingas ne tik kūryboje, bet ir gyvenime, priimant sprendimus įvairiose probleminėse situacijose. Divergentinis mąstymas ugdomas pasitelkiant įvairius inovatyvius metodus, tokius kaip: asociacijų kūrimo, Osbourn‘o „Smegenų šturmo metodika“, analogijos ieškojimo, hiperbolizavimo metodika, paradoksalios integracijos ir dezintegracijos, inversijos euristikos, schematizavimo, akcentavimo, problemos sprendimo ieškojimo, išryškinant objekto atskirus elementus ar savybes, taip pat abejojant pripažintomis tiesiomis, taikant vaidybinius, improvizacinius, metaforinius, paradigminių žaidimų ir kt. metodus.

Accredited learner health promotion programme

Klaipėdos licėjuje rūpinamasi saugiu ir sveiku vaiko ugdymu(si), todėl nuo 2018 m. įgyvendinama Sveikatos stiprinimo programa. Ši programa integruota į kasdienines mokinių veiklas, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir užtikrinant tęstinumą kitose mokymo(si) pakopose. Sveikatos stiprinimo programą sudaro grūdinimasis gryname ore, jūros terapija, rytinė ir korekcinė mankštos, sveika mityba, aromaterapija ir muzikos terapija, spalvų terapija, vaikų joga, įvairūs masažai, šiaurietiškas ėjimas pajūriu, judrūs žaidimai gryname ore, vaistažolių arbatos, inhaliacijos ir kt. Kiekvieną savaitę sveikatos priežiūros specialistė pagal specialiai sudarytą programą vaikams organizuoja sveikatos valandėles.

Mokykloje tiekiamas tik šviežias ir įvairus maistas. Ypatingą dėmesį skiriame produktų derinimui. Vaikams, turintiems alergijų, netoleruojantiems tam tikrų produktų, šeimose puoselėjantiems kitą valgymo filosofiją, sudaromas atskiras mitybos planas.

Harmony between mental and spiritual education

Nors mokykla garsėja savo mokinių akademiniais pasiekimais, tačiau ne mažiau dėmesio skiriame dvasiniam ir meniniam mokinių ugdymui. Mokykloje ne pirmus metus realizuojama SEU (socialinio emocinio ugdymo) programa, teikiamos dvasinio konsultavimo paslaugos, organizuojamas sistemingas kultūrinių renginių lankymas, susitikimai su menininkais, eksponuojamos personalinės jų meno darbų parodos, mokykloje kuriama  profesionalių menininkų paveikslų galerija. Ypač daug dėmesio skiriama savanorystės projektams bei labdaros paramos tradicijų tęstinumui.

Academic environment that motivates learning

Mokykloje kuriama aukščiausius tarptautinius standartus atitinkanti moderni, nuolat atnaujinama ugdymo(si) aplinka. Šiuolaikiška gamtos mokslų laboratorija, nauja biblioteka- skaitykla, žaliosios mokyklų erdvės, meniška aplinka motyvuoja mokinius mokytis, įkvepia kurti ir visapusiškai ugdo jauną žmogų. Mokinių bendruomenėje itin vertinami motyvuoti, norintys mokytis mokiniai. Tokia mokinių bendruomenė stiprina kiekvieno mokinio mokymosi motyvaciją ir skatina aukštus asmeninius siekius.

A team of education professionals and continuous professional development

Mokiniams siekti individualios mokymo(si) pažangos padeda tikra mokytojų profesionalų komanda. Didžioji dalis mokyklos mokytojų yra įgiję mokytojo eksperto arba mokytojo metodininko kvalifikaciją. Mokyklos siekis – po savo stogu suburti geriausius mokytojus, siekiančius nuolat tobulinti savo pedagoginę kvalifikaciją, sutelkiant dėmesį į dabarties mokyklai iškylančius iššūkius.

Extensive extra-curricular activities

Klaipėdos licėjus – tai visos dienos mokykla. Po pamokų ir net šeštadieniais čia organizuojamos įvairios popamokinės akademinės veiklos – pagilinti įvairių dalykų moduliai, užsienio kalbų būreliai (vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų), programavimo, robotikos užsiėmimai, geografijos ir istorijos klubai, biomedicinos ir eksperimentinės chemijos laboratoriniai darbai, debatai anglų kalba ir kt. Meninės veiklos studijos: solinio dainavimo, choro, ansamblių, dailės, modeliavimo, teatro, šokio, skaitovų, jaunųjų literatų ir kt.  Sportinės veiklos: judrieji žaidimai, tenisas, futbolas, badmintonas, lėkščiasvydis, krepšinis ir kt.

International projects

Mokykla turi ilgametę dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtį. Kasmet dalyvauja keliuose tarptautiniuose projektuose, kurių metu mokiniai lankosi įvairiose užsienio šalyse, kur ne tik atlieka įvairias edukacines veiklas, bet ir susipažįsta su įvairių šalių kultūra, tobulina savo užsienio kalbos įgūdžius, plečia socialinę patirtį. Mokykla vykdo mokinių ir pedagogų mainus su Suomijos, Sicilijos, Prancūzijos licėjaus, Anglijos privačiomis mokyklomis.

Good microclimate

Aiškiai reglamentuota vidaus tvarka ir vienodos taisyklės visiems padeda kurti gerą mokyklos mikroklimatą. Mokykloje laikomasi nuostatos, kad visi esame atsakingi už aplinkinių savijautą. Skiepijamas dėkingumas ir pagarba šalia esančiam kiekvienam leidžia pasijusti gerai. Gerą mokyklos mikroklimatą kuria tradiciniai visos bendruomenės renginiai (mokslo metų pradžios šventė, tradicinis kalėdinis labdaros paramos projektas, „Mėlynojo kilimo“ šventė ) ir mokyklos mažųjų bendruomenių renginiai (klasių gimtadieniai, mokslo metų pabaigtuvės).

Interesting, fun school life for learners

Mokykloje vyksta įvairūs tradiciniai mokyklos mokinių senato organizuojami renginiai: bendruomenę stiprinantys renginiai mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, karjeros dienos ir naktys, įvairūs savanorystės, labdaros paramos projektai, protų mūšiai, viktorinos, konkursai, teminiai vakarai, įvairios pažintinės kelionės po Lietuvą ir užsienio šalis, tarptautiniai mokinių mainai.

THE LYCEUM THROUGH THE EYES OF ITS LEARNERS

 • Klaipėdos licėjuje mes turime daugiau pamokų, čia vyrauja kitoks požiūris, nes susirenka mokiniai, kurie nori mokytis ir turi išsikėlę konkrečius savo tikslus. Labai daug darbo į mūsų aukštus rezultatus ir pasiekimus įdeda mokytojai.

  Kornelijus
 • Mokytojai, mokyklos vadovybė, draugiško varžymosi tarp mokinių atmosfera, savitarpio pagalba – visa tai skatina stengtis siekti rezultatų. Gerai mokytis skatina ne tik mokytojai, bet ir bendraklasiai.

  Matas
 • Teachers are the biggest asset at the Klaipėda Lyceum. Klaipėda Lyceum has a lot of individual

  proximity, attention to learner, personal growth as a personality, because there are fewer learners in the classrooms.

  Viltė
 • Klaipėdos licėjaus indėlį labiausiai pajutau po valstybinių brandos egzaminų. Per egzaminus nejaučiau jokio streso, jaučiausi, kad jiems ilgai ir nuosekliai ruošiausi. Visi laikydami egzaminus buvome labai savimi užtikrinti ir pasitikintys, pasiruošę, nes daug ir sunkiai dirbome visus 12 metų.

  Gintė
 • Čia mokytojai visada skatina mokytis, visada padeda, kai pagalbos reikia labiausiai. Manau, jeigu būčiau mokęsis kitoje mokykloje, nesu tikras, ar būčiau pasiekęs tokių aukštų brandos egzaminų rezultatų.

  Vilius
 • Brandos egzaminams mes pradėjome ruoštis jau 9 klasėje: jau tada buvome supažindinti su egzaminų struktūra, buvome mokomi susikaupti. Nuoseklumas labai padeda pasiekti aukštų rezultatų. Mokytojai čia – labai atsidavę, bet ir mes, mokiniai, siekiame iš jų pasiimti viską, kas duodama.

  Justė

History

 • Klaipėda Lyceum has already celebrated its 28th anniversary.
 • The school was founded in 1995, the same year the Abėcėlė Primary School started to function. In 2000, it was reorganised into a primary school, and in 2013 – into Klaipėda Lyceum.
 • Success-oriented teaching strategy. Teaching (learning) for foreigners in English.
 • Realizuojama į sėkmę orientuoto mokymo strategija. Organizuojamas užsieniečių mokymas(is) anglų kalba.
 • Since 2006, the school has been hosting exhibitions by professional artists.
 • Optional, additional modules in mathematics and English organised for learners from Grade 1 onwards, and for mathematics, IT, natural sciences, English, geography and history from Grade 5 onwards.
 • Since 2007, mobile groups have been formed for the teaching (learning) of core subjects in Grades 5-8, based on learners' academic achievements, abilities, and interests, in order to improve the differentiation and individualisation of teaching (learning).
 • Annual Christmas charity projects are organised, during which the funds raised are donated to children with serious illnesses, various organisations for sick children and educational institutions for disabled children in Klaipėda.
 • Starting in 2009, research activities for learners are organised.
 • Since 2010, it has a centre for gifted children.
 • In 2016, subject-based education was introduced from Grade 4.
 • From 2017 onwards, learners in the first year at the Gymnasium can choose additional programmes in science: biomedical sciences, engineering, social sciences and arts.
 • The engineering education curriculum is taught in Grades 1–8.
 • Mathematical logic lessons are organised for learners in Grades 1–4.
 • In 2019, a kindergarten – school Little Klaipėda Lyceum is established for education of pre-school and pre-school children from 1,5 years old based on the experience of the best English schools.
 • International Baccalaureate Diploma Programme (Grades 11-12) accredited in 2020.
 • The library of the Klaipėda Lyceum named after Franciscan Brother Sigitas Benediktas Jurčys opened in 2020.
 • Bilingual education (Lithuanian and English) from Grade 1st and 5th started in 2020. Preparations for the International Baccalaureate Middle Programme (Grades 6–10) have started.
 • In 2013-2022 Klaipėda Lyceum learners are the leaders of national and international Olympiads in Klaipėda city and in the country.
 • In 2016–2022, Klaipėda Lyceum ranks first in academic results among more than 360 Lithuanian gymnasiums that do not select learners.

Provisions

Child – education centre

Science-based education

Integrity

Principles

To strive for every child of Klaipėda Lyceum to be a personality, eager to learn, able to create, distinguished by achievements.

Values

Self-sufficiency.

We believe that every child’s intellectual growth starts with the ability to find their own solutions, to have their own opinions, to listen to others and to seek consensus.

Place

Klaipėda Lyceum operates in three buildings in the city of Klaipėda.

 • The building, located at 3 Mokyklos Street, is used for primary school learners. This building is located in a central part of the city. This building is located in a central part of the city. Across the street from the school is a beautiful park. Learners and teachers have the opportunity to organise non-traditional experiential classes and other extra-curricular activities.
 • The building at 44 Kretingos Street is used by gymnasium learners in Grades 5-8 and Grades I-IV. It is also a place for learners who have chosen the International Baccalaureate programme. This building is situated in the northern part of the city. The school is easily accessible not only by car, but also by public transport from any part of the city. There are bus stops at the school. St. Casimir Church next to the school, across the street. There is a lot of greenery around the school.
 • The building at 6 Šarlotės Street houses a kindergarten-primary school, the Little Klaipėda Lyceum where children aged 1,5-6 years are educated. It has primary classes.

School spaces

Learners study in a modern, up-to-date environment that meets the highest international standards. The school has specialised classrooms, a science laboratory, robotics and engineering laboratories, and creative spaces for music and art. Classrooms are equipped according to the children’s educational needs and curriculum requirements. The school has sports and choreography classes, as well as auditoriums for theatre classes and events.

Learning takes place not only in classrooms, but also in other spaces designed for education: the newly equipped library – reading room named after Franciscan Friar Sigitas Benediktas Jurčys, the unconventional educational space Avilys, and the halls of the school decorated with paintings by professional artists. The school regularly exhibits the works of professional artists – the unique Klaipėda Lyceum Painting Gallery, which is being renewed, creates an exceptional artistic educational environment.

For small and elementary school learners, the teaching classes are tailored to their needs. For the very youngest children, the educational spaces were designed to resemble a home environment, while the classrooms for primary school learners are more like academic environments. Classrooms are divided into floors by grades, so that learners of the same age study on the same floor. Classrooms have a lot of didactic materials and learner works. Primary school learners have access to a range of specialised classrooms. The robotics lab is a favourite among learners. The school has playful interactive spaces for active and relaxed recess. For the very youngest children, there is an enclosed courtyard and seaside for outdoor activities and fresh air. Older learners can have both classes and various recreational activities during breaks and after school in the large school ground.

Schoolchildren are systematically offered non-traditional education days, including excursions throughout Lithuania, visiting museums, galleries, parks, businesses and organisations. Learners systematically attend cultural events in the city and in other cities in the country and abroad.

Changing the learning environment contributes to the educational process, provides more opportunities for experiential activities, makes teaching (learning) more interesting, and stimulates the cognitive activity.

International Baccalaureate

Klaipėda Lyceum offers an accredited International Baccalaureate (IB) Diploma programme for the final year of secondary school for learners in Grades 11-12 (III-IV). TB is a programme characterised by high academic requirements, balanced educational content and reliable assessment – helping learners to prepare properly for higher education studies and further life. The International Baccalaureate Diploma is recognised and valued by the world’s top universities.

The International Baccalaureate Organisation (IBO) was founded in Geneva in 1968. The IBO currently has 2,580 member schools in 134 countries worldwide.

Klaipėda Lyceum is a Candidate School* for the IB PYP. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that [School Name] believes is important for our students.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP).  Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit http://www.ibo.org