To I-II gymnasium classes

Priėmimas į pagrindinio ugdymo 9-10 klases 2021-2022 m. m.

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privačią mokyklą – Klaipėdos licėjų.

Priėmimas į mokyklą vyksta visus mokslo metus, kol klasėse yra laisvų vietų.

Naujų mokinių registracija Klaipėdos licėjuje prasideda nuo tų kalendorinių metų, kuriais vaikas pradės lankyti mokyklą, t.y. sausio mėnesio  pirmą darbo dieną.

2021/2022 mokslo metais kviečiame mokinius į šias pagrindinio ugdymo klases.

 • Į devintą klasę - vaikus, gimusius 2006 metais.
 • Į dešimtą - vaikus, gimusius 2005 metais.

2021/2022 metais kviečiame mokinius į Tarptautinio bakalaureato (IB DP) parengiamąsias klases.

 • Į devintą klasę - vaikus, gimusius 2006 metais.
 • Į dešimtą - vaikus, gimusius 2005 metais.

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su komunikacijos specialiste;
 • mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis testas;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikui;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas (pildoma popierinė forma Klaipėdos licėjuje);
 • sutarties pasirašymas.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos;
 • akademinių pasiekimų pažymėjimai (konkursai, olimpiados ir kt.);
 • motyvacinis laiškas (pretenduojantiems į Klaipėdos licėjaus stipendiją, dalyvaujantiems socialiniame projekte).

Į mokestį už mokslą įskaičiuota:

 • mokinio užimtumas ir ugdymas pagal individualius poreikius nuo 7.30 iki 17.30 val.;
 • pamokos pagal pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą;
 • papildomos pamokos pagal pasirinktos mokslo krypties programą ir padidintas kai kurių pamokų skaičius skirtingose klases;
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo(si) programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualias programas;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį;
 • psichologo konsultacijos;
 • karjeros specialisto konsultacijos;
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

Pagrindinio ugdymo 9-10 klasėse kaina 2021-2022 m. m.

 • 4500 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 4300 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Papildomai kainuoja

 • 40 Eur – mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis testas
 • Įstojus į Klaipėdos licėjaus 9 arba 10 klasę mokamas vienkartinis stojamasis mokestis – 900 eurų. Įstojus į 11 arba 12 klases mokamas vienkartinis stojamasis mokestis – 500 Eur. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Papildomos individualios ir grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos pagal iš anksto su mokinio tėvais aptartą papildomos pagalbos vaikui planą
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai
 • Asmeninės mokinio mokymosi priemonės, kurias užsako mokykla: skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, apranga kūno kultūros pamokoms ir kt.
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokesčiai
 • Maitinimas

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos icėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida už mokslą netaikoma.
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių.

Skiriamos Klaipėdos licėjaus stipendijos

Klaipėdos licėjaus stipendijos skiriamos 9-12 klasių mokiniams. Stipendijos skiriamos mokiniams konkurso tvarka pagal akademinius pasiekimus baigus 8 klasę (I-II trimestrus) bei akademinius laimėjimus olimpiadose ir konkursuose.
Taip pat už aukštus akademinius mokslo pasiekimus konkurso tvarka skiriamos vietos mokiniams mokymuisi su daliniu mokesčiu už mokslą.
Klaipėdos licėjaus stipendija arba dalinis mokestis už mokslą skiriamas mokiniui mokantis visą gimnazinę pakopą (9-12 kl.).

Parama – stipendija, apgyvendinimas, maitinimas- rajoninių miestelių mokiniams iš socialiai remtinų šeimų

Klaipėdos licėjuje vykdomas socialinis projektas, pagal kurį konkurso tvarka į Klaipėdos licėjų priimami mokytis aukštos mokymosi motyvacijos labai gerai besimokantys rajoninių miestų ir miestelių jaunuoliai iš socialiai remtinų šeimų. Tokiems mokiniams skiriame Klaipėdos licėjaus stipendiją, suteikiame apgyvendinimą, skiriame maitinimą. Pageidaujantys dalyvauti konkurse papildomai pateikia motyvacinį laišką dėl mokymosi Klaipėdos licėjuje.

Dėl mokinio priėmimo prašome susisiekti su Licėjaus komunikacijos specialiste Birute Banevičiene (birute.b@klaipedoslicejus.lt) arba direktorės pavaduotoja ugdymui Ramune Petrauskiene, tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt ir susitarti dėl individualaus susitikimo mokykloje ugdymo klausimams aptarti.