MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS LICĖJŲ TVARKA 2024 –2025 m.m.

NAUJUS MOKINIUS MALONIAI KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU NACIONALINĖMIS IR TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMOMIS BEI UGDYMO ORGANIZAVIMU KLAIPĖDOS LICĖJUJE 2024 – 2025 M.M.

 • 1-ose klasėse 2024 m. kovo 6 d. 16.00 val. Šarlotės g. 6, Klaipėda
 • 5-ose klasėse 2024 m. kovo 20 d. 16.00 val. Mokyklos g. 3, Klaipėda
 • 9-ose klasėse 2024 m. kovo 26 d. 16.00 val. Klaipėdos licėjaus aktų salėje, Kretingos g. 44, Klaipėda

Registracija į pristatymus vykdoma el. paštu:

 

· 1-ose klasėse: info@mazasislicejus.lt

· 5-ose ir 9-ose klasėse: birute.b@klaipedoslicejus.lt

 

KONSULTACIJOS MOKINIAMS (STOJANTIEMS Į 9 KLASĘ):

 1. 2024-04-09 15.30 val. Lietuvių kalba
 2. 2024-04-09 16.30 val. Matematika

NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL NACIONALINĘ PROGRAMĄ Į 1, 5, 9, 11 KLASES:

 • Prašymų mokytis pateikimasIki 2024 m. balandžio 5 d.
 • Pažyma iš mokyklos apie pirmo pusmečio mokomųjų dalykų įvertinimusIki 2024 m. balandžio 5 d.
 • Lietuvių kalbos ir matematikos diagnostiniai testai (anglų kalbos testas, stojantiems į tarptautinio bakalaureato programą).2024 m. balandžio 13 d. 10.00 val. ir 2024 m. balandžio 17 d. 16.00 val.
 • Informacija mokinių tėvams apie Mokinių priėmimo komisijos sprendimą dėl galimybė mokytis Klaipėdos licėjuje.Iki 2024 m. balandžio 30 d.
 • Mokymo sutarčių pasirašymas bei stojamojo mokesčio sumokėjimas Iki 2024 m. gegužės 15 d. Kai sumokamas stojamasis mokestis, mokiniui rezervuojama vieta atitinkamoje klasėje pagal pasirinktą programą. Stojamasis mokestis, pakeitus sprendimą mokytis licėjuje, negrąžinamas. Laiku nesumokėjus stojamojo mokesčio, mokykla į to mokinio vietą turi teisę priimti mokytis kitą mokinį iš laukiančiųjų mokinių sąrašo.

NAUJŲ MOKINIŲ PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMAS IB PYP ( 1-5 KL.), IB MYP ( 6-8 IR 9-10KL.) IB DP( 11-12 KLASES):

 • Prašymų mokytis pateikimasIki 2024 m. balandžio 5 d.
 • Pažyma iš mokyklos apie pirmo pusmečio mokomųjų dalykų įvertinimusIki 2024 m. balandžio 5 d.
 • Lietuvių kalbos, matematikos ir anglų kalbos diagnostiniai testai.2024 m. balandžio 13 d. 10.00 val. ir 2024 m. balandžio 17 d. 16.00 val.
 • Informacija mokinių tėvams apie Mokinių priėmimo komisijos sprendimą dėl galimybė mokytis Klaipėdos licėjuje.Iki 2024 m. balandžio 30 d.
 • Mokymo sutarčių pasirašymas bei stojamojo mokesčio sumokėjimas Iki 2024 m. gegužės 15 d.

Svarbi  informacija

 

 • Klaipėdos licėjus – atrankos nedaranti mokykla, priimanti mokinius kol yra klasėse laisvų vietų. Stojamojo testo rezultatai turi įtakos tik pretenduojantiems į Klaipėdos licėjaus stipendijas.
 • Mokiniai, kuriems nepriimtinos licėjaus vertybės ir bendruomenės susitarimai į Klaipėdos licėjų nepriimami.

MOKESTIS UŽ VISOS DIENOS UGDYMĄ KLAIPĖDOS LICĖJUJE:

 • Testavimo mokestis – 50 Eur
 • Vienkartinis stojamasis mokestis – 1000 eur.
 • 660 Eur per mėnesį (mokant 10 įmokų per metus);
 • Pasirinkus tarptautinio balalaureato programą, dar mokamas papildomas kasmetinis vienkartinis tarptautinio bakalaureato programos mokestis: priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasėse – 1000 eur.; 5-10 kl. ir 11-12 kl – 1500 eur.
 • Tuo atveju, jei iš vienos šeimos mokosi daugiau nei 1 vaikas, antrajam ir kitiems tos pačios šeimos vaikams taikoma 20 procentų nuolaida. Tokia nuolaida netaikoma Tarptautinės programos mokesčiui ir, jei bent vienas mokinys gauna Klaipėdos licėjaus stipendiją.
 • Kai sumokamas stojamasis mokestis, mokiniui rezervuojama vieta atitinkamoje klasėje pagal pasirinktą programą. Stojamasis mokestis, pakeitus sprendimą mokytis licėjuje, negrąžinamas. Laiku nesumokėjus stojamojo mokesčio, mokykla į to mokinio vietą turi teisę priimti mokytis kitą mokinį iš laukiančiųjų mokinių sąrašo.

Į mokestį įskaičiuota:

 

· Mokinio užimtumas ir ugdymas pagal individualius poreikius nuo 7.30 iki 17.30 val.;

· Pamokos pagal nacionalinę arba tarptautinio bakalaureato ugdymo programą;

· Papildomos pamokos pagal pasirinktos mokslo krypties programą (9 – 10 klasėse);

· Nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų bendros konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);

· Užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo(si) programas;

· Gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualias programas;

· Individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;

· Mokslinė tiriamoji veikla;

· Būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį;

· Vaiko išsamus individualios pažangos vertinimas 2 k. per mokslo metus;

· Psichologo/ logopedo konsultacijos (5 k. per mokslo metus);

· Ugdymo karjerai specialisto konsultacijos;

· Individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

 

Į mokestį neįskaičiuota:

 

· Papildomos individualios ir grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos pagal iš anksto su mokinio tėvais aptartą papildomos pagalbos vaikui planą

· Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai (transportas, įėjimo bilietai)

· Asmeninės mokinio mokymosi priemonės, kurias užsako mokykla: skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, apranga kūno kultūros pamokoms ir kt.

· Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokesčiai

· Maitinimas

· Tarptautinio bakalaureato egzaminų mokesčiai.

Klaipėdos licėjaus stipendijos

Mokiniai stojantys į 9 klasę mokytis pagal nacionalinę programą, gali pretenduoti į Klaipėdos licėjaus pilną arba dalinę stipendiją. Tokia stipendija Mokinių priėmimo komisijos sprendimu gali būti skiriama motyvuotiems ir aukščiausius akademinius pasiekimus turintiems bei aktyviai dalyvaujantiems socialinėse veiklose mokiniams. Mokinių pretenduojančių gauti stipendiją konkursinė eilė sudaroma pagal mokinio surinktą konkursinį balą, kuris naujiems mokiniams apskaičiuojamas taip:

 

𝐾𝐵 =0,5∗𝑇𝐿+0,5∗𝑇𝑀+0,5∗𝑀7+0,5∗𝑀8+𝑃𝐵,𝑘𝑢𝑟:

𝑇𝐿−𝑙𝑖𝑒𝑡𝑢𝑣𝑖ų 𝑘𝑎𝑙𝑏𝑜𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑗𝑎𝑚𝑜𝑗𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜 į𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑀−𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑜𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑗𝑎𝑚𝑜𝑗𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜 į𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠

𝑀7−7 𝑘𝑙𝑎𝑠ė𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑖𝑛𝑖ų 𝑝𝑎ž𝑦𝑚𝑖ų 𝑣𝑖𝑑𝑢𝑟𝑘𝑖𝑠,

𝑀8− 8 𝑘𝑙𝑎𝑠ė𝑠 𝐼 𝑝𝑢𝑠𝑚𝑒č𝑖𝑜 (𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜)𝑝𝑎ž𝑦𝑚𝑖ų 𝑣𝑖𝑑𝑢𝑟𝑘𝑖𝑠,

𝑃𝐵−𝑝𝑎𝑝𝑖𝑙𝑑𝑜𝑚𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑖

 

Į Klaipėdos licėjaus stipendiją gali pretenduoti mokiniai, turintys metinius (pusmečio) atskirų mokomųjų dalykų įvertinimus ne mažesnius nei 8 balai, o 7-ų ir 8-ų klasių metinių (pusmečio) įvertinimų suma turi viršyti 18.

Papildomi balai gali būti skiriami:

 • Už respublikinių (tarptautinių) akademinių olimpiadų (lietuvių k., užsienio k., matematikos, IT, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos) prizines vietas 2 balai už kiekvieną laimėjimą, bet ne daugiau nei 4 balai.
 • Už miesto dalykinių olimpiadų (lietuvių k., užsienio k., matematikos, IT, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos prizines vietas 1 balas už kiekvieną laimėjimą, bet ne daugiau nei 2 balai.
 • Už meno konkursų prizines vietas – 1 balas.
 • Už kitą reikšmingą visuomeninę veiklą iki 3 balų

Papildomus balus skiria priėmimo komisija pagal kartu su prašymu pateiktus dokumentus. Papildomų balų negali būti skiriama daugiau kaip 6. Konkursų (olimpiadų) priskyrimą vienai ar kitai kategorijai tvirtina priėmimo komisija.

 

Papildoma informacija teikiama

 

Dėl priėmimo į ikimokyklines, priešmokyklines ir 1-2 klases: Mažojo Klaipėdos licėjaus direktorius Tomas Raibys tel. +37062064875, el. paštas tomas.r@mazasislicejus.lt

Dėl priėmimo į 3-4 klases: Klaipėdos licėjaus 3-5 klasių ugdymo skyriaus vadovė Aistė Balčėtienė, tel. +3707057543, el. paštas aiste.b@klaipedoslicejus.lt

Dėl priėmimo 5-12 klases: Klaipėdos licėjaus komunikacijos specialistė Birutė Banevičienė, tel. +37061204364, el. paštas birute.b@klaipedoslicejus.lt