Į 5-8 klases

Priėmimas į pagrindinio ugdymo I pakopos 5-8 klases 2021-2022 m. m.

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privačią mokyklą – Klaipėdos licėjų.
Priėmimas vyksta visus mokslo metus, kol klasėse yra laisvų vietų.
Naujų mokinių registracija Klaipėdos licėjuje prasideda nuo tų kalendorinių metų, kuriais vaikas pradės lankyti mokyklą, t. y. sausio mėnesio pirmą darbo dieną.

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su komunikacijos specialistu;
 • žinių, gebėjimų ir suvokimo testas;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikui;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.

Pagrindinio ugdymo (5-8 klasės) kaina 2021-2022 m. m.

 • 4700 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 4500 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Pagrindinio ugdymo (5 klasė) pagal dvikalbio ugdymo (lietuvių- anglų k.) programą kaina 2021-2022 m. m.

 • 5700 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 5500 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Pagrindinio ugdymo (6-7 klasės) pagal tarptautinio bakalaureato (IB MYP) programą kaina 2021-2022 m. m.

 • 5700 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 5500 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Į UGDYMO KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

 • vaiko užimtumas ir ugdymas visą dieną (nuo 7.30 val. iki 17.30 val.);
 • pamokos pagal pagrindinio ugdymo programą;
 • papildomos pamokos: anglų k., inžinerijos, informatikos, antros užsienio kalbos, matematikos, biologijos, ekonomikos, karjeros ugdymo užsiėmimai, pagilintų dalykų moduliai. Gali būti skirtos ir kitos pamokos, atsižvelgiant į ugdymo programą ir mokinių poreikius.
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas, pagal jiems pritaikytą ugdymo turinį pamokose ir papildomas konsultacijas;
 • mokinių ruošimas mokslo, sporto ir meno dalykų olimpiadoms ir konkursams;
 • sistemingas ir nuoseklus vaiko individualios pažangos bei emocinės savijautos mokykloje vertinimas ir individualios pagalbos teikimas pagal sudarytą individualios pagalbos planą; individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • namų darbų ruoša (5–6 kl.);
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį;
 • psichologo konsultacijos;
 • ugdymo karjerai specialisto konsultacijos;
 • individualūs pokalbiai su klasės vadovu, mokytojais ir pagalbos vaikui specialistais.

Papildomai kainuoja

 • 30 Eur – žinių, gebėjimų ir suvokimo testas
 • Įstojus į mokyklą mokamas vienkartinis stojamasis mokestis 900 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Papildomos individualios ir grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos pagal iš anksto su mokinio tėvais aptartą pagalbos vaikui planą
 • Papildomi psichologo užsiėmimai (esant poreikiui)
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai
 • Asmeninės mokinio mokymosi priemonės, kurias užsako mokykla kiekvieno vaiko individualiam naudojimuisi: skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, kūno kultūros ir choreografijos apranga. Taip pat kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokesčiai ir kt.
 • Maitinimas

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida už mokslą netaikoma.
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių.

Dėl mokinio priėmimo prašytume susisiekti su komunikacijos specialiste Birute Banevičiene, tel. nr. 8 612 04364, birute.b@klaipedoslicejus.lt arba direktorės pavaduotoja Ramune Petrauskiene tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt ir susitarti dėl individualaus susitikimo  mokykloje ugdymo klausimams aptarti.