Klaipėdos licėjus

Apie mus

Išskirtinumas

Ugdymas nuo darželinuko iki abituriento

Mokymasis mokykloje nuo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo iki brandos egzaminų pedagogams leidžia geriau pažinti vaiką, kaip besimokantįjį, ir kasmet vis tiksliau atliepti jo ugdymo(si) poreikius bei sudaryti palankesnes sąlygas jo asmenybės raidai. Todėl ne vaikui reikia prisitaikyti prie mokykloje taikomos ugdymo sistemos, bet ugdymo sistema kasmet vis labiau prisitaiko prie  besikeičiančio vaiko poreikių.

Ugdymo programų įvairovė

Mokykloje yra realizuojamos visos valstybinės ir tarptautinė bakalaureato diplomo programa (anglų kalba). Organizuojamas mokymas ir dvikalbio ugdymo klasėse (lietuvių- anglų kalbomis). Taip pat pagal mokinių gebėjimus ir interesų kryptį mokiniai gali pasirinkti licėjaus parengtas papildomas mokslo krypties programas: biomedicinos, inžinerijos, visuomenės mokslų ir menų. Visose ugdymo pakopose realizuojama socialinio emocinio ugdymo programa „LIONS QUEST“.

Individualios mokymo(si) pagalbos sistema

Dažnai besimokančiajam iškyla įvairių mokymo(si) sunkumų, todėl labai svarbu juos ne tik laiku pastebėti, bet ir padėti mokiniui įveikti problemas. Mokykloje veikia efektyvi tokios pagalbos mokiniui sistema. Jos veiklą koordinuoja skyrių, programų vadovai, padedami klasės vadovų, mokytojų dalykininkų ir ugdymo profesionalų. Ši pagalbos mokiniui sistema padeda mokiniui siekti individualios mokymo(si) pažangos.

Į vaiko sėkmę orientuotas mokymas(is)

Ugdymo(si) procesas mokykloje yra organizuojamas taip, kad kiekvienas mokinys  galėtų patirti sėkmę. Mokymo turinį pritaikome ir metodus parenkame stengdamiesi atliepti kiekvieno mokinio gebėjimus ir asmenybės brandą, kad gebantys daugiau galėtų mokytis peržengdami bendrosios mokymo programos ribas, o patiriantys mokymosi sunkumų per atitinkamai pritaikytą mokymo turinį ir parinktus metodus galėtų mokytis savo tempu ir siekti bendrųjų programų pagrindinio lygmens. Skatiname kiekvieną mokinį kuo anksčiau tapti lyderiu tam tikroje mokslo, meno, technologijų srityje ar socialinėje veikloje ir nuolat siekti savo maksimalaus rezultato. Toks mokymas(is) užtikrina vaiko sėkmę, gerą psichologinę savijautą ir stiprina jo pasitikėjimą savimi.

Veikia gabių ir talentingų vaikų ugdymo centras

Mokykloje anksti stengiamasi pastebėti gabius ir talentingus vaikus bei skirti jų ugdymui(si) tinkamą dėmesį.

 Gabių ir talentingų vaikų ugdymo centre ugdomas gebėjimas formuluoti sokratiškus klausimus, organizuoti diskusijas ir vadovauti joms, mokomasi oratorystės meno paslapčių, plėtojamos asmeninės lyderio savybės.

 Atskirų mokomųjų dalykų gilinimas, darbas pagal individualias programas, kryptinga mokslinė tiriamoji veikla, užsiėmimai laboratorijose su mokytojais profesionalais padeda tokiems mokiniams siekti aukštų akademinių rezultatų ir skinti pergales šalies bei tarptautinėse olimpiadose, konkursuose.

Ugdymo procesas šiuolaikiškas, inovatyvus

Šiandien, kai mokymas(is) nuotoliniu būdu, yra būtinybė, ugdymo(si) proceso šiuolaikiškumą lemia mokymo(si) dalykų integracija, moderni mokymo(si) aplinka, užsiėmimai įvairiose netradicinėse erdvėse ir tinkamai parinkti inovatyvūs mokymo metodai. Dalykų integracija realizuojama vykdant ilgalaikes projektines veiklas skirtingose ugdymo pakopose bei gimnazistams privalomą mokslinę tiriamąją veiklą.  Šios veiklos, įprastai vykdomos netradicinėse mokymo(si) aplinkose, skatina mokytojus išbandyti ir šiuolaikiškus ugdymo metodus, kurie  sėkmingai taikomi dalykų pamokose.

Kritinio ir kūrybiško mąstymo ugdymas

Ugdydami kūrybišką mąstymą, siekiame sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio saviraiškai plėtoti, atskleisti jo asmeninių savybių kompleksą: išradingumą, originalumą, produktyvų mąstymą, kūrybinę vaizduotę. Kartu mokome tikslingai pritaikyti turimą informaciją, nuolat skatiname mokinius veikti, iškilusias problemas spręsti ieškant edukacinių inovacijų. Kūrybinio mąstymo ugdymas susijęs su iniciatyvumu ir verslumo mąstymo ugdymu, kuris reiškia gebėjimą idėjas paversti praktiniais veiksmais, kūrybingumą, novatoriškumą, pasirengimą rizikuoti, planuoti ir valdyti projektus siekiant iškeltų tikslų.

Divergentinio mąstymo ugdymas

Divergentinis mąstymas – vienas svarbiausių kūrybiško mąstymo gebėjimų. Taip mąstydamas  (dešiniuoju smegenų pusrutuliu) žmogus kuria naujus derinius, o ne renkasi tai, kas jau sukurta. Divergentinio mąstymo būdas yra naudingas ne tik kūryboje, bet ir gyvenime, priimant sprendimus įvairiose probleminėse situacijose. Divergentinis mąstymas ugdomas pasitelkiant įvairius inovatyvius metodus, tokius kaip: asociacijų kūrimo, Osbourn‘o „Smegenų šturmo metodika“, analogijos ieškojimo, hiperbolizavimo metodika, paradoksalios integracijos ir dezintegracijos, inversijos euristikos, schematizavimo, akcentavimo, problemos sprendimo ieškojimo, išryškinant objekto atskirus elementus ar savybes, taip pat abejojant pripažintomis tiesiomis, taikant vaidybinius, improvizacinius, metaforinius, paradigminių žaidimų ir kt. metodus.

Akredituota mokinių sveikatos gerinimo programa

Klaipėdos licėjuje rūpinamasi saugiu ir sveiku vaiko ugdymu(si), todėl nuo 2018 m. įgyvendinama Sveikatos stiprinimo programa. Ši programa integruota į kasdienines mokinių veiklas, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir užtikrinant tęstinumą kitose mokymo(si) pakopose. Sveikatos stiprinimo programą sudaro grūdinimasis gryname ore, jūros terapija, rytinė ir korekcinė mankštos, sveika mityba, aromaterapija ir muzikos terapija, spalvų terapija, vaikų joga, įvairūs masažai, šiaurietiškas ėjimas pajūriu, judrūs žaidimai gryname ore, vaistažolių arbatos, inhaliacijos ir kt. Kiekvieną savaitę sveikatos priežiūros specialistė pagal specialiai sudarytą programą vaikams organizuoja sveikatos valandėles.

Mokykloje tiekiamas tik šviežias ir įvairus maistas. Ypatingą dėmesį skiriame produktų derinimui. Vaikams, turintiems alergijų, netoleruojantiems tam tikrų produktų, šeimose puoselėjantiems kitą valgymo filosofiją, sudaromas atskiras mitybos planas.

Protinio ir dvasinio ugdymo dermė

Nors mokykla garsėja savo mokinių akademiniais pasiekimais, tačiau ne mažiau dėmesio skiriame dvasiniam ir meniniam mokinių ugdymui. Mokykloje ne pirmus metus realizuojama SEU (socialinio emocinio ugdymo) programa, teikiamos dvasinio konsultavimo paslaugos, organizuojamas sistemingas kultūrinių renginių lankymas, susitikimai su menininkais, eksponuojamos personalinės jų meno darbų parodos, mokykloje kuriama  profesionalių menininkų paveikslų galerija. Ypač daug dėmesio skiriama savanorystės projektams bei labdaros paramos tradicijų tęstinumui.

Akademiška, mokytis motyvuojanti aplinka

Mokykloje kuriama aukščiausius tarptautinius standartus atitinkanti moderni, nuolat atnaujinama ugdymo(si) aplinka. Šiuolaikiška gamtos mokslų laboratorija, nauja biblioteka- skaitykla, žaliosios mokyklų erdvės, meniška aplinka motyvuoja mokinius mokytis, įkvepia kurti ir visapusiškai ugdo jauną žmogų. Mokinių bendruomenėje itin vertinami motyvuoti, norintys mokytis mokiniai. Tokia mokinių bendruomenė stiprina kiekvieno mokinio mokymosi motyvaciją ir skatina aukštus asmeninius siekius.

Ugdymo profesionalų komanda ir nuolatinis profesinių kompetencijų tobulinimas

Mokiniams siekti individualios mokymo(si) pažangos padeda tikra mokytojų profesionalų komanda. Didžioji dalis mokyklos mokytojų yra įgiję mokytojo eksperto arba mokytojo metodininko kvalifikaciją. Mokyklos siekis – po savo stogu suburti geriausius mokytojus, siekiančius nuolat tobulinti savo pedagoginę kvalifikaciją, sutelkiant dėmesį į dabarties mokyklai iškylančius iššūkius.

Plati popamokinė veikla

Klaipėdos licėjus – tai visos dienos mokykla. Po pamokų ir net šeštadieniais čia organizuojamos įvairios popamokinės akademinės veiklos – pagilinti įvairių dalykų moduliai, užsienio kalbų būreliai (vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, rusų), programavimo, robotikos užsiėmimai, geografijos ir istorijos klubai, biomedicinos ir eksperimentinės chemijos laboratoriniai darbai, debatai anglų kalba ir kt. Meninės veiklos studijos: solinio dainavimo, choro, ansamblių, dailės, modeliavimo, teatro, šokio, skaitovų, jaunųjų literatų ir kt.  Sportinės veiklos: judrieji žaidimai, tenisas, futbolas, badmintonas, lėkščiasvydis, krepšinis ir kt.

Tarptautiniai projektai

Mokykla turi ilgametę dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtį. Kasmet dalyvauja keliuose tarptautiniuose projektuose, kurių metu mokiniai lankosi įvairiose užsienio šalyse, kur ne tik atlieka įvairias edukacines veiklas, bet ir susipažįsta su įvairių šalių kultūra, tobulina savo užsienio kalbos įgūdžius, plečia socialinę patirtį. Mokykla vykdo mokinių ir pedagogų mainus su Suomijos, Sicilijos, Prancūzijos licėjaus, Anglijos privačiomis mokyklomis.

Geras mikroklimatas

Aiškiai reglamentuota vidaus tvarka ir vienodos taisyklės visiems padeda kurti gerą mokyklos mikroklimatą. Mokykloje laikomasi nuostatos, kad visi esame atsakingi už aplinkinių savijautą. Skiepijamas dėkingumas ir pagarba šalia esančiam kiekvienam leidžia pasijusti gerai. Gerą mokyklos mikroklimatą kuria tradiciniai visos bendruomenės renginiai (mokslo metų pradžios šventė, tradicinis kalėdinis labdaros paramos projektas, „Mėlynojo kilimo“ šventė ) ir mokyklos mažųjų bendruomenių renginiai (klasių gimtadieniai, mokslo metų pabaigtuvės).

Įdomus, smagus mokinių mokyklinis gyvenimas

Mokykloje vyksta įvairūs tradiciniai mokyklos mokinių senato organizuojami renginiai: bendruomenę stiprinantys renginiai mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, karjeros dienos ir naktys, įvairūs savanorystės, labdaros paramos projektai, protų mūšiai, viktorinos, konkursai, teminiai vakarai, įvairios pažintinės kelionės po Lietuvą ir užsienio šalis, tarptautiniai mokinių mainai.

Licėjus mokinių akimis

 • Klaipėdos licėjuje mes turime daugiau pamokų, čia vyrauja kitoks požiūris, nes susirenka mokiniai, kurie nori mokytis ir turi išsikėlę konkrečius savo tikslus. Labai daug darbo į mūsų aukštus rezultatus ir pasiekimus įdeda mokytojai.

  Kornelijus
 • Mokytojai, mokyklos vadovybė, draugiško varžymosi tarp mokinių atmosfera, savitarpio pagalba – visa tai skatina stengtis siekti rezultatų. Gerai mokytis skatina ne tik mokytojai, bet ir bendraklasiai.

  Matas
 • Mokytojai Klaipėdos licėjuje – pats didžiausias turtas. Klaipėdos licėjuje yra daug individualaus artumo, čia mokiniui skiriama daug dėmesio, mokinys kaip asmenybė čia gali augti, nes čia klasėse mokosi mažiau mokinių.

  Viltė
 • Klaipėdos licėjaus indėlį labiausiai pajutau po valstybinių brandos egzaminų. Per egzaminus nejaučiau jokio streso, jaučiausi, kad jiems ilgai ir nuosekliai ruošiausi. Visi laikydami egzaminus buvome labai savimi užtikrinti ir pasitikintys, pasiruošę, nes daug ir sunkiai dirbome visus 12 metų.

  Gintė
 • Čia mokytojai visada skatina mokytis, visada padeda, kai pagalbos reikia labiausiai. Manau, jeigu būčiau mokęsis kitoje mokykloje, nesu tikras, ar būčiau pasiekęs tokių aukštų brandos egzaminų rezultatų.

  Vilius
 • Brandos egzaminams mes pradėjome ruoštis jau 9 klasėje: jau tada buvome supažindinti su egzaminų struktūra, buvome mokomi susikaupti. Nuoseklumas labai padeda pasiekti aukštų rezultatų. Mokytojai čia – labai atsidavę, bet ir mes, mokiniai, siekiame iš jų pasiimti viską, kas duodama.

  Justė

Istorija

 • Mokykla įkurta 1995 m. Tais metais savo veiklą pradėjo „Abėcėlės“ pradinė mokykla. 2000 m. ji buvo reorganizuota į pagrindinę mokyklą, o 2013 m. – į Klaipėdos licėjų.
 • Nuo 2000 m. mokykloje vykdomas pagilintas anglų kalbos, matematikos ir gamtos mokslų mokymas.
 • Realizuojama į sėkmę orientuoto mokymo strategija. Organizuojamas užsieniečių mokymas(is) anglų kalba.
 • Nuo 2006 m. mokyklos erdvėse pradėtos rengti profesionalių dailininkų parodos.
 • Pasirinktinai nuo 1 klasės papildomai mokiniams organizuojami matematikos, anglų kalbos, o nuo 5 klasės – matematikos, IT, gamtos mokslų, anglų kalbos, geografijos, istorijos pagilinto mokymo moduliai.
 • Nuo 2007 m. siekiant efektyvesnio mokymo(si) diferencijavimo ir individualizavimo 5-8 kl. pagrindinių dalykų mokymui(si) formuojamos mobilios grupės pagal mokinių akademinius pasiekimus, gebėjimus, interesų kryptį.
 • Organizuojami kasmetiniai kalėdiniai labdaros paramos projektai, kurių metu surinktos lėšos skiriamos sunkiomis ligomis sergantiems vaikams bei įvairioms sergančių vaikų organizacijoms, neįgalių vaikų ugdymo įstaigoms Klaipėdos mieste.
 • Nuo 2009 m. pradėta organizuoti mokinių mokslinė tiriamoji veikla.
 • Nuo 2010 m. veikia gabių vaikų ugdymo centras.
 • Nuo 2016 m. pradėtas dalykinis mokymas nuo 4-os klasės.
 • Nuo 2017 m. pirmos gimnazijos klasės mokiniai gali rinktis papildomas mokslo krypties programas: biomedicinos, inžinerijos, visuomenės mokslų ir menų.
 • 1-8 klasėse vykdoma inžinerinio ugdymo programa.
 • 1-4 klasių mokiniams organizuojamos matematinės logikos pamokos.
 • 2019 m. įkurtas darželis – mokykla Mažasis Klaipėdos licėjus, kuriame remiantis geriausių Anglijos mokyklų patirtimi ugdomi priešmokyklinio ir ikimokyklinio vaikai nuo 3 metų
 • 2020 m. akredituota tarptautinio bakalaureato diplomo programa (11-12 kl.).
 • 2020 m. atidaryta brolio pranciškono Sigito Benedikto Jurčio vardo Klaipėdos licėjaus biblioteka.
 • 2020 m. pradėtas dvikalbis ugdymas (lietuvių ir anglų k.) nuo 1-os ir nuo 5-os klasės. Pradėtas pasirengimas tarptautinio bakalaureato Middle programai (6-10 kl.).
 • 2013-2020 m. Klaipėdos licėjaus mokiniai yra šalies ir tarptautinių olimpiadų lyderiai Klaipėdos mieste bei šalyje.
 • • 2016 – 2020 m. kasmet pagal akademinius rezultatus Klaipėdos licėjus užima pirmą vietą tarp visų daugiau nei 360 Lietuvos gimnazijų, nedarančių mokinių atrankos.

Nuostatos

Vaikas – ugdymo centras
Ugdymas moksliškai pagrįstas
Integralumas
Kontekstualumas
Į vaiko sėkmę orientuotas ugdymas(is)
Žaidimas – kaip ugdymo(si) metodas
Vaizduotė
Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU)
Akademiniai gebėjimai
Ugdymo tęstinumas

Principai

Siekti, kad kiekvienas Klaipėdos licėjaus vaikas būtų asmenybė, trokštanti pažinti, gebanti kurti, išsiskirianti pasiekimais.
Ugdyti smalsią, kūrybingą ir aktyvią asmenybę, stiprinti asmens laimei ir sėkmei svarbius gebėjimus, atskleisti ir plėtoti vaikų talentus, kurie padėtų pasiekti išskirtinių pasiekimų.

Vertybės

Savarankiškumas. Mes tikime, kad kiekvieno vaiko intelektinis augimas prasideda nuo gebėjimo savarankiškai ieškoti sprendimų, turėti savo nuomonę, mokėti išgirsti kitas nuomones ir ieškoti konsensuso.
Darbštumas. Ateitis prasideda dabar. Ugdydami ateities lyderius turime suformuoti teisingą požiūrį, kad geriausiems rezultatams pasiekti reikia ilgalaikių tęstinių pastangų ir pasišventimo.
Draugiškumas. Vaikai anksti turi suprasti ir pajausti, kad gyvenime jie visada pasieks daugiau veikdami drauge su kitais, kad kiekvieno indėlis sustiprės, jei bus puoselėjami draugiški, pagarbūs ir etiški bendradarbiavimo santykiai.
Pilietiškumas. Įsipareigojimas ir rūpestis kitais yra raktas į sėkmę. Jei vaikai anksti išmoks elgtis su kitais taip, kaip norėtų, kad elgtųsi su jais, formuosis atsakingas požiūris į savo veiksmų pasėkmes – pilietiškumo pagrindas.

Vieta

Klaipėdos licėjus veikia trijuose pastatuose Klaipėdos mieste.

 • Pastate, esančiame Mokyklos g. 3, mokosi pradinių klasių mokiniai. Šis pastatas yra centrinėje miesto dalyje. Patogu į mokyklą atvykti Šilutės plentu ir iš šiaurinės, ir iš pietinės miesto dalies. Priešais mokyklą, kitoje gatvės pusėje, yra sutvarkytas gražus parkas. Mokiniai su pedagogais turi galimybę jame organizuoti netradicines patyrimines pamokas ir kitas užmokyklines veiklas.
 • Pastate, esančiame Kretingos g. 44, mokosi 5-8 ir I-IV klasių gimnazistai. Čia mokosi ir tarptautinio bakalaureato programą pasirinkę mokiniai. Šis pastatas yra šiaurinėje miesto dalyje. Į mokyklą mokiniams patogu atvykti ne tik nuosavu, bet ir viešuoju transportu iš bet kurios miesto pusės. Šalia mokyklos yra autobusų stotelės. Prie mokyklos, kitoje gatvės pusėje, Šv. Kazimiero bažnyčia. Aplink mokyklą daug žalumos.
 • Pastate, esančiame Šarlotės g. 6, įsikūręs darželis-pradinė mokykla Mažasis Klaipėdos licėjus. Čia ugdomi 2-6 metų vaikai. Veikia pradinės klasės. 

Mokyklos erdvės

Mokiniai mokosi aukščiausius tarptautinius standartus atitinkančioje modernioje, nuolat atnaujinamoje ugdymo(si) aplinkoje. Mokykloje įrengti specializuoti kabinetai, gamtos mokslų laboratorija, robotikos, inžinerijos laboratorijos, muzikos ir dailės kūrybinės erdvės. Mokymo(si) klasės įrengtos, atsižvelgiant į vaikų ugdymo(si) poreikius ir mokymo programos keliamus reikalavimus. Mokykla turi sporto ir choreografijos klases, teatro pamokoms bei renginiams – aktų sales.

Mokomasi ne tik klasėse, bet ir kitose ugdymui pritaikytose erdvėse: naujai įrengtoje brolio pranciškono Sigito Benedikto Jurčio vardo bibliotekoje – skaitykloje, netradicinėje edukacinėje erdvėje „Avilys“, profesionalių dailininkų paveikslų ekspozicijomis puoštuose mokyklos holuose. Mokyklos erdvėse nuolat eksponuojami profesionalių menininkų darbai – atsinaujinanti unikali Klaipėdos licėjaus paveikslų galerija kuria išskirtinę meninę edukacinę aplinką.

Mažiesiems ir pradinių klasių mokiniams mokymo klasės pritaikytos jų poreikiams. Patiems mažiausiems edukacinės erdvės buvo kuriamos taip, kad primintų namų aplinką, o pradinių klasių mokinių mokomieji kabinetai labiau primena akademišką aplinką. Kabinetai suskirstyti aukštais pagal klases, kad viename aukšte mokytųsi to paties amžiaus mokiniai. Klasėse gausu didaktinės medžiagos, mokinių darbų. Pradinių klasių mokiniai naudojasi įvairiais specializuotais kabinetais. Labiausiai mokinių mėgstama – robotikos laboratorija. Mokykloje sukurtos žaismingos interaktyvios erdvės aktyviam ir ramiam poilsiui pertraukų metu. Patys mažiausieji lauko užsiėmimams bei žaidimams gryname ore turi uždarą kiemą, pajūrį. Vyresniems mokiniams didelėje mokyklos teritorijoje gali vykti ir pamokos, ir įvairios rekreacinės veiklos pertraukų metu bei po pamokų.

Moksleiviams sistemingai organizuojamos netradicinio ugdymo dienos, kurių metu jie vyksta į ekskursijas visoje Lietuvoje, lankosi muziejuose, galerijose, parkuose, įvairiose įmonėse ir organizacijose. Moksleiviai sistemingai lanko kultūrinius renginius savo mieste bei kituose šalies ir užsienio miestuose.

Ugdymo(si) aplinkos keitimas praturtina ugdymo procesą, sudaro daugiau galimybių patyriminei veiklai, daro mokymą(si) įdomesnį, skatina mokinių pažintinį aktyvumą.

Tarptautinis bakalaureatas

Klaipėdos licėjuje vykdoma akredituota Tarptautinio bakalaureato (TB) diplomo programa – paskutinių vidurinės mokyklos metų ugdymo programa, skirta 11-12 (III-IV) klasės mokiniams. TB – aukštais akademiniais reikalavimais, subalansuotu ugdymo turiniu bei patikimu vertinimu pasižyminti programa – padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai.

Tarptautinio bakalaureato organizacija (TBO) įkurta 1968 m. Ženevoje. Šiuo metu IBO priklauso 2580 mokyklų 134 pasaulio šalyse.

TB ugdymo principai

 • pripažįstami pasaulyje, remiasi įvairių šalių ugdymo sistemomis;
 • garantuoja individualų mokymą(si), skatina kalbų, ypač gimtosios, mokymąsi;
 • gilina dalykų suvokimą, užtikrina visapusišką ugdymą, derina fizinius, protinius, emocinius ir etninius asmenybės ypatumus;
 • remiantis integruotu pažinimo teorijos kursu, padeda suvokti pažinimo esmę;
 • plėtoja mokymosi įgūdžius, ugdo individualaus ir grupinio darbo įgūdžius;
 • moko pasaulio suvokimą sieti su savos kultūros pažinimu;
 • stiprina mokymosi motyvaciją, skatina siekti visapusiško išsilavinimo;
 • vadovaujasi vienodu, objektyviu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai.

Visame pasaulyje pagal Tarptautinio bakalaureato programas dirbančių mokyklų mokiniams padedama tapti aktyviais, savarankiškais, siekiančiais atrasti ir ištirti naujus dalykus, didelis dėmesys skiriamas socialinių emocinių kompetencijų ugdymui. Programa padeda ugdyti mokinių principingumą, atvirumą pasauliui, skatina tapti visapusiškais ir savikritiškais (mokomi įvertinti savo mokymo(si) patirtį, suvokti savo stipriąsias puses ir trūkumus) ir tobulėti.

Pasirengti mokymuisi pagal TB programą galima Klaipėdos licėjaus parengiamosiose (pre IB) klasėse. Jos organizuojamos 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokiniams.