Susitarimai dėl mokinių darbo krūvio namuose mažinimo

Siekdami kiekvieno Klaipėdos licėjaus mokinio sėkmės, keičiame namų darbų turinį ir apimtis. 

I dalis

 1. Namų darbai (jų turinys ir apimtis) diferencijuojami atsižvelgiant į mokinio gebėjimus ir pasiekimų lygmenį. I–II kl. namų darbų užduotys diferencijuojamos, atsižvelgiant ne tik į gebėjimus, bet ir į mokinių pasirinktą mokymosi kryptį.
 2. Namų darbus rekomenduojame skirti iš dviejų dalių:
 3. privalomi namų darbai (diferencijuoti pagal gebėjimus ir pasiekimus);
 4. rekomenduojamos papildomos užduotys, kurios nėra privalomos (pagal darbo tempą ir mokymosi gebėjimus).
 5. Matematikos, anglų k., lietuvių k. namų darbus skirti tokiam (arba mažesniam) savaitinių pamokų skaičiui, kuris yra nustatytas valstybinėse mokyklose:
 6. matematika: 5–8 ir I–II kl. pagal valstybinėse mokyklose skiriamas 4 pamokas, III–IV kl. – 5–6 pamokas;
 7. anglų k.: 5–8 ir I–II kl. besimokantiems pagal nacionalinę programą skiriamos 3 pamokos; 4 pamokos besimokantiems pagal IB MYP programą; III–IV kl. – 4–5 pamokos;
 8. lietuvių k.: 5–8 kl. pagal valstybinėse mokyklose skiriamas 4 pamokas, I–II kl. – 5 pamokas, III–IV kl. – 5–6 pamokas.
 9. Biologijos, chemijos, istorijos namų darbai III–IV kl. dėl padidinto pamokų skaičiaus mažinami, neskiriant jų mažiausiai iš vienos pamokos (pvz., esant 6 pamokoms – namų darbai skiriami iš 5 arba mažiau pamokų).
 10. Matematikos, lietuvių k., anglų k. bei biologijos, chemijos, istorijos namų darbų pagal galimybes rekomenduojama neskirti penktadieniais. Esant dviem to paties dalyko pamokoms penktadieniais, namų darbai neskiriami bent iš vienos pamokos.
 11. Namų darbus atlikti skirtas laikas reglamentuojamas pagal klasės ir dalyko pobūdį:
 12. 5–8 kl. bendras laikas namų darbams – iki 1,5 val. per dieną; I–II kl. – iki 2 val. per dieną; III–IV kl. – iki 2,5–3 val.
 13. 5–8 kl. matematikai, lietuvių k., anglų k. (kiekvienam dalykui atskirai) po 20 min.; gamtos ir visuomenės mokslams (atskirai dalykams) 5–8 kl. po 15 min;
 14. I–II kl. matematikai, lietuvių k., anglų k. (kiekvienam dalykui atskirai) po 25 min., gamtos ir visuomenės mokslams 5–8 kl. po 20 min.
 15. Namų darbai iš muzikos ir dailės:
 16. skiriami ne dažniau nei kas antrą – trečią savaitę. Rekomenduojama visai jų atsisakyti, keisti juos į mokytojo rekomenduojamas atlikti veiklas, kurios nėra privalomos;
 17. namų darbai gali būti skirti individualiai, atliekant įdomesnes kūrybines užduotis, kurios gali būti kaip rekomenduojamos;
 18. mokiniui dėl pateisinamų priežasčių nedalyvaujančiam muzikos ar dailės pamokose, atsiskaitymai už praleistas pamokas nėra organizuojami ir papildomi privalomi darbai neskiriami. Tokiais atvejais užduotys mokiniui gali būti skiriamos tik kaip rekomenduojamos.
 19. Namų darbai iš fizinio ugdymo neskiriami. Jie keičiami į rekomendacijas, kurios nėra privalomos.
 20. Esant tą pačią dieną dviem to paties dalyko pamokoms, namų darbai skiriami tik iš vienos pamokos.
 21. Pagal iš anksto numatytą grafiką vieną dieną per mėnesį visai neskirti namų darbų.
 22. Neskirti namų darbų paskutinę pamoką prieš mokinių atostogas.
 23. Neskirti namų darbų paskutinę dieną prieš valstybės nustatytas šventines nedarbo dienas.
 24. Susitarimai dėl projektinių darbų:
 25. vienu metu skirti ne daugiau kaip vieną integruotą projektą arba projektą iš vieno dalyko;
 26. projektiniai darbai turi būti planuojami iš anksto ir žymimi projektinių darbų tinklelyje;
 27. 5–8 klasių mokiniams projektinės užduotys skiriamos ne ilgiau kaip 2 savaitėms, I–IV klasių mokiniams – ne ilgiau kaip 3 savaitėms;
 28. projektinių darbų namuose atlikimas turėtų būti įskaičiuojamas į bendrą to dalyko namų darbų atlikimo laiką;
 29. projektiniam darbui atlikti rekomenduojama panaudoti dalį pamokų laiko (medžiagai rinkti, eigai aptarti, universaliai konsultacijai ir panašiai);
 30. gamtos pažinimo ir kt. projektai, reikalaujantys daug techninio darbo (konstravimo, modeliavimo, klijavimo ir pan.), rekomenduotini integruoti su technologijų, dailės ir kt. dalykų pamokomis, o projekto užduotys atliekamos per minėtų dalykų pamokas.

II dalis

 1. Namų darbų užduotys turėtų būti:
 2. gerai apgalvotos, tikslingos (pakartoti, įtvirtinti, apibendrinti, pasiruošti kontroliniam darbui ir pan…);
 3. jei tik įmanoma, integralios (pagal mokymosi kryptis, pagal tarpdalykinę integraciją);
 4. šiuolaikiškos (remiamasi šiandienos aktualijomis);
 5. skatinančios mokinių kūrybiškumą;
 6. visada patikrintos.
 7. Jeigu užduoti ilgalaikiai namų darbai, turėtų būti tarpinis ilgalaikio namų darbo pristatymas, kaip mokinio namų darbo kontrolė.
 8. Muzikos namų darbai gali būti skirti individualiai, atliekant įdomesnes kūrybines užduotis. 8 ir I–IV kl. klasių mokiniams kartais reikalingi mobilieji telefonai/planšetės muzikinėms užduotims atlikti.
 9. Dailės pamokos laiką mokiniai išnaudoja maksimaliai kūrybinėms užduotims atlikti. Dailės pamokose prašoma kitai pamokai atsinešti pasirinktam raiškos būdui tinkamas medžiagas ir įrankius. Su meno istorija, dailės srities sąvokomis, dailės rūšimis ir jų technikomis mokiniai susipažįsta pamokų metu.
 10. MYP ir pre IB klasėse 30–50 proc. namų darbų (priklausomai nuo klasės) skirti anglų k., 50–70 proc. – lietuvių k. Kadangi MYP programoje besimokantiems mokiniams skiriami ilgalaikiai namų darbai (1–2 mėn. trukmės užduotys), būtina sistemingai stebėti mokinių daromą pažangą (klasėje sutarti datas, kada mokiniai turi pristatyti nustatytą užduoties atlikimo dalį).

Rekomendacijos mokiniams ir tėvams