Akredituota dar viena tarptautinio bakalaureato programa (MYP)/One more International Baccalaureate programme accredited (MYP)

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad tarptautiniai ekspertai iš Olandijos ir Graikijos praėjusią savaitę puikiai įvertino Klaipėdos licėjaus pasirengimą vykdyti dar vieną tarptautinio bakalaureato programą, skirtą 11-16 metų mokiniams (IB MYP – Middle Years Programme). 

IB MYP programa skirta parengti mokinius dviejų metų trukmės IB diplomo (IB DP) programai 11–12 klasėse ir įgyti visame pasaulyje pripažįstamą diplomą, padedantį įstoti į geriausius universitetus Lietuvoje ir užsienyje. Ją naudoja 1358 mokyklos 108 šalyse.

Licėjaus mokytojai savo pasirengimą pradėjo 2021/22 mokslo metais startuodama su dviem šeštomis ir viena septinta MYP klasėmis, dabartiniais septintokais ir aštuntokais. Šiuo metu pagal IB MYP Klaipėdos licėjuje mokosi 6-8 klasių mokiniai. Klaipėdos licėjus IB MYP programą įgyvendina antrus metus.

IB pasaulinės organizacijos deleguoti programos ekspertai–vertintojai: Gokce Dagdeviren (Olandija) ir Olga Giovani (Graikija) praėjusią savaitę dvi dienas intensyviai bendravo su vadybine grupe, mokytojais, pagalbos specialistais ugdymui ir mokiniais. Jos vertino, kaip  Klaipėdos licėjus atitinka šiuos IB MYP programai keliamus kriterijus:

 • Filosofiją
 • Valdymą (vadybą)
 • Finansinių išteklių užtikrinimą ir paskirstymą
 • Darbuotojų kvalifikaciją (formalius reikalavimus ir praktines rekomendacijas)
 • Bendradarbiavimą visų MYP programos dalyvių ir mokymo dalykų grupėse
 • Tvarkaraščius
 • Kaip dalykų mokytojai geba būti ir kalbos mokytojais
 • Programos ugdymo turinio įgyvendinimą atliepiant IB MYP programos filosofiją, realizuojant tikslus ir uždavinius
 • Pedagogų veiklos refleksiją
 • Tarptautiškumą
 • Pagalbą kalbų mokymuisi
 • Mokinių pasiekimų vertinimą pagal IB MYP pasiekimų vertinimo kriterijus
 • Pagalbos vaikui specialistų darbą
 • Tėvų įsitraukimą į programos įgyvendinimą
 • Pedagogų bendradarbiavimą su mokiniais dėl bendrų susitarimų, ugdymo turinio įgyvendinimo.

Visus šiuos kriterijus, pasak tarptautinių vertintojų, Klaipėdos licėjus pilnai atitinka.

Ekspertai išskyrė šias stipriąsias Klaipėdos licėjaus pasirengimo vykdyti IB MYP puses:

 • Mokinių anglų kalbos žinios labai aukšto lygio. Mokiniai gali nemažai mokymo dalykų turinio mokytis ir suprasti  anglų kalba. Dėl to buvo pasiūlyta 9–10 klasėse anglų kalbą keisti į anglų kalbą ir literatūrą. Pasak ekspertų, mokiniai tam turi reikiamus anglų kalbos įgūdžius ir žinias.
 • Mokinių pasiekimų vertinimas taikant IB MYP pasiekimų vertinimo reikalavimus, kurie yra visiškai skirtingi nei nacionalinėje programoje. Vertinimas, pasak ekspertų, suprantamas ir mokiniams, ir mokinių tėvams. Tarptautinių ekspertų teigimu, šioje srityje Klaipėdos licėjus yra labai pažengęs ir lenkia net kai kurias mokyklas, kurios IB MYP programą įgyvendina gerokai anksčiau.
 • Klaipėdos licėjaus psichologų komandos darbas. Tai, ką turi Klaipėdos licėjus, turi nedaugelis IB MYP programą įgyvendinančių mokyklų pasaulyje.
 • Stipri, palaikanti mokinių tėvų bendruomenė.

Ekspertų pastabos ir pasiūlymai Klaipėdos licėjui, įgyvendinant IB MYP:

 • Stiprinti pedagogų bendradarbiavimą tiek tarpusavyje, tiek dalykų grupėse didinant tam skiriamų valandų skaičių.
 • Keisti 9–10 klasėse anglų kalbą į anglų kalbą ir literatūrą.

Klaipėdos licėjaus direktorė dr. Regina Kontautienė dėkoja pavaduotojai ugdymui ir tarptautinėms programoms Ramunei Petrauskienei, IB MYP programos koordinatorei Aušrai Kažukauskienei ir visai mokyklos bendruomenei už puikius tarptautinės akreditacijos rezultatus.

We are joyful and proud to say that International experts from Holland and Greece evaluated Klaipėda lyceum preparedness to teach within the International Baccalaureate MYP (Middle Years Programme) – designed for 11-16-year-old students – as excellent last week.

IB MYP programme is designed to prepare students for the two-year IB Diploma Programme which the students participate in in the 11-12th grades and are able to receive an internationally accepted and recognized diploma from. This diploma allows students to apply to some of the best Universities in Lithuania and/or abroad. 1358 schools in 108 countries are currently using and teaching with this programme.

Lyceum teachers began their preparations in 2021/2022 school year, beginning with two sixth and one seventh MYP classes – the current seventh and eighth graders. Currently, Klaipėda Licėjus students from 6-8th grades participate in IB MYP. Klaipėda lyceum has been participating in the IB MYP programme for only two years so far.

Delegated representative experts of the IB global organisation – Gokce Dagdeviren (from Holland) and Olga Giovani (from Greece) communicated for extend periods of time with the executive group of teacher, subject teacher and specialists responsible for the well-being of students for two whole days. They were evaluating whether and in what ways Klaipėda lyceum fit the standards and criteria of an IB MYP school.

 • The philosophy
 • Management
 • Financing and distribution of finances
 • Employee qualification (formal requirements and practical recommendations)
 • Cooperation between all participant within the MYP programme and within subject groups
 • Scheduling
 • How capable subject teachers are in being language teachers as well
 • Teaching content realisation in accordance with IB MYP programme’s philosophy while keeping up with the goals and tasks of the programme
 • Reflection of teachers on the taught material
 • Internationality
 • Aid during language learning
 • Student achievement evaluation based on the IB MYP achievement evaluation criteria
 • Work of specialists responsible for student well-being
 • Parent involvement in the realisation of the programme
 • Cooperation between the educators and their students on the subjects of common agreements and the realisation of the teaching content

All these criteria have been met by Klaipėda Lyceum, according to the international evaluators.

Experts accentuated these particular strong suits of Klaipėda Lyceum and it’s preparedness to teach in the IB MYP system:

 • The students’ knowledge of the English language was very high. The students are prepared to study and understand much of the taught material in English. This is why the experts suggested that students in the 9-10th grade study within the English language and literature programme and not Language Acquisition. According to the experts, students have enough English language skills and knowledge  to participate in this programme
 • The evaluation of student achievements in accordance with IB MYP achievement evaluation requirements which are entirely different from those of the national programme.  The evaluation, based on the experts, is understood by the students and their parents. Based on the statements of the international experts, Klaipėda lyceum is exceptionally advanced and is ahead of a lot of schools, which have been working with the IB MYP programme much longer.
 • The work of Klaipėda lyceum psychologists. What Klaipėdos lyceum has is incomparable to other schools in the world.
 • A strong and supportive student parent community  

Experts recommend that Klaipėda lyceum IB MYP:

 • To improve the cooperation between teachers, within subject groups and, and to increase the amount of hours designated for that
 • To teach students in 9-10th grade from English Language Acquisition to English Language and Literature.

Klaipėda Lyceum principal Dr. Regina Kontautienė wants to thank the vice principal of education and international programmes Ramunė Petrauskienė, IB MYP coordinator Aušra Kažukauskienė and the rest of the school community for the amazing international accreditation results.