sfdgsdf

2022-2023 m. pirmojo pusmečio kvalifikacijos kėlimo renginiai, skaityti pranešimai, organizuoti seminarai

Klaipėdos licėjaus mokytojai dalyvavo šiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose:

 • Mokymai PYP programos įgyvendinimo dirbtuvės „Making the PYP Happen: Implementing agency (Cat.1)“
 • Tarptautinė konferencija „Įtraukusis ugdymas: Švedijos, Norvegijos, Islandijos, Danijos patirtys…“
 • Forumas „Asia-Europe Cultural Relations: A look ahead
 • Seminaras „Keys to Success: DP Psychology Paper 3
 • Tarptautinė nuotolinė STEAM konferencija „EdStart Šiauliai 2022“
 • Atnaujinto ugdymo turinio diegimas. Kompetencijomis grįstas ugdymas.
 • Mokymai „Vertybių kortelės – metodinė priemonė darbui su 8–12 klasių mokiniais – konsultacijoms individualiai ir grupėse“
 • Seminaras „Vaikų mokymosi motyvacijos ir pasitikėjimo savimi stiprinimas“
 • Praktinės dirbtuvės: kaip kurti empatišką kultūrą mokykloje?
 • Mokymai „Įrodymais pagrįstas socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, taikant AART (Adaptuota agresyvaus elgesio keitimo treniruotė) ir SPT (Socialinio sąmoningumo lavinimas) programas“
 • Forumas „Atnaujintos programos-dirbame naujai“
 • Seminaras „Vidurinio ugdymo išorinio vertinimo pokyčiai (planuojami) 2024–2025 mokslo metais – ką svarbu žinoti karjeros specialistui?“
 • Seminaras „Patyriminis ugdymas – galimybė mokytis per asmeninę patirtį“
 • Seminaras „Mokau(si) su GIS“
 • Seminaras „Paauglių emocinė savijauta, konfliktinių situacijų sprendimas“
 • Mokymai „Kaip ugdyti vaikų emocinį intelektą?“
 • Mokymai „Kaip integruoti informacinį ugdymą?“
 • Seminaras „Efektyvus mokymas ir motyvacija“
 • Seminaras „Ribų ir loginių pasekmių taikymas mokykloje“
 • Seminaras „Neurosensorinės stimuliacijos metodas vaikams su mokymosi sutrikimais, specialiaisiais poreikiais“
 • Švietimo pagalbos specialistų konferencija „Augimo laipteliais“
 • Mokymai „Probleminio vaikų su ASS elgesio valdymas“
 • Seminaras „Kaip ugdyti mokinius turinčius specifinių mokymosi sutrikimų?“
 • Seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų aplinkos ir mokymo metodų pritaikymas praktikoje“
 • Seminaras „Suaugusiųjų pilietinis meninis ugdymas, kaip kūrybinio ir kritinio mąstymo sklaidos galimybės“
 • Seminaras „(Įsi)vertinimo duomenų naudojimas tolimesniam pažangos siekui“
 • Seminaras „Naujovės anglų kalbos pamokoje: šiuolaikinių mokymo metodų taikymas ir mokymo priemonių atitiktis atnaujintoms bendrojo ugdymo programoms – ar ištekliai pateisins mokyklų lūkesčius“
 • Respublikinė konferencija „Kaip 2×2? Matematikos rezultatų ir inovacijų ryšys“
 • Respublikinė konferencija „Matematika kaip mąstymo būdas. Patarimai ir idėjos mokytojams“
 • Kolegialus mokymasis. Seminaras „Kombinatorikos ir tikimybių mokymas 10–12 (II–IV gimnazijos) klasėse“
 • Seminaras „Matematikos turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai (9-12 klasės)“
 • Viešoji konsultacija „Atnaujintas programos turinys kaip prielaida geresniam matematikos mokymui ir mokymuisi“
 • Seminaras „Inovatyvių netradicinių metodų taikymas anglų kalbos pamokoje, ugdant skirtingų gebėjimų mokinius“
 • Seminaras „Matematikos turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai (5–8 klasės)“
 • Seminaras „Matematinis ugdymas. Praktinė patirtis ir metodai, kaip parengti mokinį egzaminui“
 • Nuotolinė VIII respublikinė moksleivių matematikos darbų konferencija
 • LMMA konferencija „Pokyčiai mokyklinėje matematikoje“
 • Viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų duomenys ir rekomendacijos dėl matematinio samprotavimo tobulinimo. Egzamino rezultatai, matematiniai gabumai, mokymo nuoseklumas, mokytojų kvalifikacija“
 • KTU STEAM mokymai mokytojams
 • Seminaras „Biologijos mokslo naujovės“
 • Seminaras „Biologijos atnaujintų programų įgyvendinimo galimybės“
 • Konferencija „Įtraukti ar at(s)itraukti“
 • Seminaras „Gamtamokslinis ugdymas pagal atnaujintas bendrąsias programas: tyrinėjame gamtą 5 klasėje“
 • Mokymai „Nuo tiriamojo darbo iki brandos darbo“
 • Seminaras „Chemijos ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės“
 • Seminaras „Rašybos ir skyrybos aktualijos. Probleminiai skyrybos aspektai“
 • Seminaras „Lyderystė šiuolaikinėje švietimo įstaigoje“
 • Seminaras „Sudominimas per ekraną. Televizijos patirtys darbui su mokiniais“
 • Seminaras „Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžių ugdymas mokykloje“
 • Seminaras „Atnaujinamos lietuvių k. ir literatūros programos 5 kl. (darbas su pratybomis ,,Lietuvių k. užduotys 5 kl.“
 • Seminaras „Kuo svarbi literatūra mokiniui: mokyklos dėmesio vertos knygos“
 • Mokymai „Šiuolaikinė lietuvių literatūra pasaulio ir Europos kultūros, istorijos kontekste. Mitai, kuriuose gyvename, arba mitai, kurie gyvena mumyse“
 • Internetinė paskaita „Naujo literatūros vadovėlio 5 klasei struktūra ir mokymo(si) galimybės. Serija „Horizontai“
 • Mokymai „Dalykinio teksto raiškos ypatumai“
 • Seminaras „Lytiškumo formavimasis ir jo sutrikimai psichodinaminiu požiūriu“
 • Seminaras „MRU Karjeros akademija – pagalba karjeros specialistams“
 • Seminaras „Kokio darbuotojo reikia šiandieninei darbo rinkai?“
 • Seminaras „Metodinės priemonės jaunimo konsultavimui. Regioninio karjeros centro rekomendacijos“
 • Atestaciniai kursai „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa“
 • Seminaras „Kokių profesijų atstovų reikės 2023–2027 m.? Kaip pakreipti vaiką/jaunuolį, kad profesiją jis pasirinktų teisingai? Mokytojų vaidmuo mokiniams renkantis profesiją“
 • Seminaras „Suaugusiųjų pilietinis meninis ugdymas, kaip kūrybinio ir kritinio mąstymo sklaidos galimybė“
 • Kūrybinės metodinių priemonių dirbtuvės „Kinas – mokymo priemonė“
 • Metodinė valanda „Patirtis mokantis muziejuje“
 • OVUP vadovų mokymai Kaune
 • Seminaras „Linksmoji kūno perkusija“
 • Seminaras „Džiazinio šokio technika – intermedio“
 • Seminaras „Augu tam, kad auginčiau kitą“
 • Seminaras „Kompetencijos per šokį“
 • Seminaras-stovykla „Pirmiausiai užsidėkime deguonies kaukę sau!“
 • Seminaras „(Įsi)vertinimo duomenų naudojimas tolimesniam pažangos siekui“
 • Seminaras „Ar tikrai verta nerimauti dėl atnaujintos Katalikų tikybos BUP starto?“
 • Mokymai „Kaip ugdyti pradinių klasių mokinių matematinius gebėjimus ?“
 • Seminaras „STEAM ugdymas lyderystei: Stemukas šviesos karalystėje
 • Seminaras „Koks yra mokytojų padėjėjų vaidmuo šiuolaikinėje mokykloje?“
 • Mokymai „Dalykų integravimas: kaip suderinti tai, kas atrodo nesuderinama“
 • Mokymai „Integraciniai projektai – Kūrybiškumo injekcija“
 • Mokymai „Integravimas ir diferencijuotas vertinimas pradiniame ugdyme“
 • Mokymai „Kolektyvinė teatro kūryba“
 • Atestaciniai kursai „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa“
 • Seminaras „Atnaujinamos lietuvių k. ir literatūros programos 5 kl. (darbas su pratybomis „Lietuvių k. užduotys 5 kl.“
 • Seminaras „Mokytojų vaidmuo mokiniams renkantis profesiją“
 • Seminaras „Keliaujantis MO muziejus: kultūros įstaigų ir mokyklų bendradarbiavimo patirtys ir galimybės“
 • Konferencija „Kaip dirba švietimo lyderiai?“

Klaipėdos licėjaus mokytojų skaityti pranešimai, organizuoti seminarai licėjaus ir kitų mokyklų mokytojams:

 1. Parengtas kolegialaus mokymosi seminaras „Kombinatorikos ir tikimybių mokymas 10–12 klasėse“
 2. Parengtas pranešimas „Kaip prisikviesti sėkmės paukštę?“
 3. Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir vestas seminaras „Olimpinių vertybių ugdymo programos 2.0“
 4. Parengtas pranešimas „Ukrainiečių integravimas į ugdymo procesą“
 5. Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir vestas seminaras „Olimpinių vertybių ugdymo programos 2.0“