Į parengiamąją tarptautinio bakalaureato klasę

Priėmimas PARENGIAMOJI TARPTAUTINIO BAKLAUREATO 5 KLASĖ (PRE–IB MYP, MOKYMAS LIETUVA-ANGLŲ K.)

Džiaugiamės, kad svarstote galimybę leisti savo vaiką į privačią mokyklą – Klaipėdos licėjų.
Priėmimas vyksta visus mokslo metus, kol klasėse yra laisvų vietų.
Naujų mokinių registracija Klaipėdos licėjuje prasideda nuo tų kalendorinių metų, kuriais vaikas pradės lankyti mokyklą, t.y. sausio mėnesio pirmą darbo dieną.

Priėmimo etapai:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su komunikacijos specialiste;
 • žinių, gebėjimų ir suvokimo testas;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu, kartu dalyvaujant vaikui;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos.

Į mokestį už mokslą įskaičiuota

 • mokinio užimtumas ir ugdymas pagal individualius poreikius nuo 7.30 iki 17.30 val.;
 • pamokos pagal pagrindinio ir dvikalbio ugdymo (lietuvių-anglų) programą;
 • papildomos pamokos: anglų k., antros užsienio kalbos, matematikos, inžinerijos, informatikos, SEU (papildomos pamokos pagal poreikį gali būti keičiamos kitomis);
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualias programas;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • namų darbų ruoša (5-6 klasių mokiniams);
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį ;
 • psichologo konsultacijos (10 užs. vienam vaikui per metus);
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

PARENGIAMOJI TARPTAUTINIO BAKLAUREATO 5 KLASĖ (PRE–IB MYP, MOKYMAS LIETUVIŲ–ANGLŲ K.)

 • 5700 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 5500 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

Papildomai kainuoja

 • 30 Eur – žinių, gebėjimų ir suvokimo testas
 • Įstojus į mokyklą mokamas vienkartinis stojamasis mokestis 900 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Papildomos individualios ir grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos pagal iš anksto su mokinio tėvais aptartą pagalbos vaikui planą
 • Papildomi psichologo užsiėmimai (esant poreikiui)
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai
 • Asmeninės mokinio mokymosi priemonės, kurias užsako mokykla: skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, kūno kultūros ir choreografijos aprangos ir kt.
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokesčiai
 • Maitinimas

2021–2022 METAIS KVIEČIAME 9 IR 10 KLASIŲ MOKINIUS Į TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PARENGIAMOSIOS (PRE–IB DP) PROGRAMOS 9–10 KLASES

PRIĖMIMO ETAPAI:

 • registracija (internetu);
 • pokalbis su komunikacijos specialistu;
 • žinių, gebėjimų ir suvokimo testas;
 • mokinio tėvų informavimas apie testo rezultatus;
 • motyvacinis pokalbis su mokyklos vadovu;
 • rezultatų paskelbimas;
 • prašymo pateikimas ir sutarties pasirašymas.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • prašymas;
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
 • dvi vaiko nuotraukos dokumentams;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas;
 • pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos

Į mokestį už mokslą įskaičiuota

 • mokinio užimtumas ir ugdymas pagal individualius poreikius nuo 7.30 iki 17.30 val.;
 • pamokos pagal pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą;
 • papildomos pamokos pagal pasirinktos mokslo krypties programą ir padidintas kai kurių pamokų skaičius skirtingose klases;
 • nuolatinės pagrindinių mokomųjų dalykų konsultacijos pagal sudarytą tvarkaraštį (prieš pamokas ir po pamokų);
 • užsiėmimai pagal pagilintas dalykų mokymo(si) programas;
 • gabių ir talentingų vaikų ugdymas pagal individualias programas;
 • mokinių ruošimas mokslo, sporto ir meno dalykų olimpiadoms ir konkursams;
 • sistemingas ir nuoseklus vaiko individualios pažangos bei emocinės savijautos mokykloje vertinimas ir individualios pagalbos teikimas pagal sudarytą individualios pagalbos planą;
 • individualios ir grupinės konsultacijos mokiniui sugrįžus į mokyklą po ligos, patyrus laikinų mokymosi sunkumų;
 • mokslinė tiriamoji veikla;
 • būreliai, studijos pagal sudarytą tvarkaraštį;
 • psichologo konsultacijos;
 • ugdymo karjerai specialisto konsultacijos;
 • individualūs pokalbiai su pedagogais ir pagalbos vaikui specialistais.

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO (PRE–IB) PARENGIAMOSIOSE 9–10 KLASĖSE KAINA 2021–2022 M. M.

 • 5000 Eur metams, mokant 10 įmokų per metus
 • 4800 Eur metams, mokant 1 įmoką per metus

PAPILDOMAI KAINUOJA

 • 30 Eur – žinių, gebėjimų ir suvokimo testas
 • Įstojus į mokyklą mokamas vienkartinis stojamasis mokestis 900 eurų. Sumokėjus stojamąjį mokestį mokinys įtraukiamas į mokyklos mokinių sąrašus. Stojamasis mokestis yra vienkartinis ir negrąžinamas. Į jį įskaičiuotos priėmimo procedūros, vadovėliai, ugdymo programos, mokinio darbo vietos paruošimas.
 • Papildomos individualios ir grupinės mokomųjų dalykų konsultacijos pagal iš anksto su mokinio tėvais aptartą pagalbos vaikui planą
 • Papildomi psichologo užsiėmimai (esant poreikiui)
 • Ekskursijos, kai kurie klasės ir mokyklos renginiai • Asmeninės mokinio mokymosi priemonės, kurias užsako mokykla: skirtos užsienio kalbų mokymui(si), įvairių mokomųjų dalykų pratybų sąsiuviniai, kūno kultūros ir choreografijos aprangos ir kt.
 • Kai kurių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyvio mokesčiai
 • Maitinimas

Taikomos nuolaidos už mokslą

 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi ir už mokslą moka vienas ir daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems vaikams stojamasis mokestis ir metinis mokestis už mokslą sumažinamas 20 proc.
 • Jei Klaipėdos licėjuje mokosi vaikas, kuris gauna Licėjaus stipendiją, tai antram tos pačios šeimos vaikui nuolaida už mokslą netaikoma.
 • Mokestis už mokslą gali būti sumažintas tėvų prašymu dėl reikšmingų šeimos finansinių aplinkybių.
 • Dėl mokinio priėmimo prašytume susisiekti su komunikacijos specialiste Birute Banevičiene, tel. nr. 8 612 04364, birute.b@klaipedoslicejus.lt arba direktorės pavaduotoja Ramune Petrauskiene tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt ir susitarti dėl individualaus susitikimo mokykloje ugdymo klausimams aptarti.

SKIRIAMOS KLAIPĖDOS LICĖJAUS STIPENDIJOS

Klaipėdos licėjaus stipendijos skiriamos 9–12 klasių mokiniams. Stipendijos skiriamos mokiniams konkurso tvarka pagal akademinius pasiekimus baigus 8 klasę (I–II trimestrus) bei akademinius laimėjimus olimpiadose ir konkursuose.
Taip pat už aukštus akademinius mokslo pasiekimus konkurso tvarka skiriamos vietos mokiniams mokymuisi su daliniu mokesčiu už mokslą.

PARAMA – STIPENDIJA, APGYVENDINIMAS, MAITINIMAS– RAJONINIŲ MIESTELIŲ MOKINIAMS IŠ SOCIALIAI REMTINŲ ŠEIMŲ

Klaipėdos licėjuje vykdomas socialinis projektas, pagal kurį konkurso tvarka į Klaipėdos licėjų priimami mokytis aukštos mokymosi motyvacijos labai gerai besimokantys rajoninių miestų ir miestelių jaunuoliai iš socialiai remtinų šeimų. Tokiems mokiniams skiriame Klaipėdos licėjaus stipendiją, suteikiame apgyvendinimą, skiriame maitinimą. Pageidaujantys dalyvauti konkurse papildomai pateikia motyvacinį laišką dėl mokymosi Klaipėdos licėjuje.

Dėl mokinio priėmimo prašytume susisiekti su komunikacijos specialiste Birute Banevičiene, tel. nr. 8 612 04364, birute.b@klaipedoslicejus.lt arba direktorės pavaduotoja Ramune Petrauskiene tel. nr. 8 615 55377, ramune.p@klaipedoslicejus.lt ir susitarti dėl individualaus susitikimo  mokykloje ugdymo klausimams aptarti.